Get Adobe Flash player


wanttodr


วิสัยทัศน์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์แพทยสภา

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา สร้างอาจารย์แพทย์ที่มีความสามารถในการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดี วิจัย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน