Get Adobe Flash player


wanttodr


     ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ เป็นศูนย์แพทย์ฯ ลำดับที่ 37 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.), สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) และโรงพยาบาลชัยภูมิ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556