Get Adobe Flash player


wanttodr


นายแพทย์ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
นายแพทย์สกล ด่านภักดี
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต
นายแพทย์ประเสริฐ ชัยวิรัตนะ
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
นายแพทย์อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ
ฝ่ายพัฒนาอาจารย์และพัฒนาหลักสูตร
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ พฤฒิจิระวงศ์การ
ประเมินผลการศึกษา
นายแพทย์ศุภชัย ชัยบุตร
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
แพทย์หญิงมรกต ภัทรพงศ์สินธุ์
ฝ่ายประกันคุณภาพหัวเรื่อง: การศึกษา
แพทย์หญิงเรืองศรี ชัยวิรัตนะ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
และสื่อการเรียนการสอน
นายแพทย์สัจจะ ตติยานุพันธ์วงศ์
งานวิจัย
แพทย์หญิงปรางค์ทิพย์ คงสตรี
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ