Get Adobe Flash player


wanttodr

การประชุม
นายแพทย์ชัยสิทธิ์มัตเว ณ นน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
นายแพทย์สกลด่านภักดี
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต
นายแพทย์ประเสริฐชัยวิรัตนะ
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรบัณฑิต
นายแพทย์ประเสริฐชัยวิรัตนะ
ฝ่ายงานบริหารทั่วไป
นายแพทย์อภิรักษ์ชัยวิรัตนะ
ฝ่ายพัฒนาอาจารย์และพัฒนาหลักสูตร
แพทย์หญิงจุฑาทิพย์พฤฒิจิระวงศ์การ
ประเมินผลการศึกษา
นายแพทย์ศุภชัยชัยบุตร
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
หญิงมรกตแพทย์ภัทรพงศ์สินธุ์
ฝ่ายประกันคุณภาพหัวเรื่อง: การศึกษาเป็น
แพทย์หญิงเรืองศรีชัยวิรัตนะ
ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี
และสื่อการเรียนการสอน
นายแพทย์สัจจะตติยานุพันธ์วงศ์
งานวิจัย
แพทย์หญิงปรางค์ทิพย์คงสตรี
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ