Get Adobe Flash player


wanttodr


1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้และความสามารถ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. พัฒนาคุณภาพอาจารย์แพทย์
3. ให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพ สังคม และชุมชน
4. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยทั้งทางด้านคลินิกและด้านแพทยศาสตรศึกษา