Get Adobe Flash player


wanttodr


ศูนย์แพทยศาตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน

Leave a Reply