Get Adobe Flash player


wanttodr


* มีการผลิตแพทย์ที่มีความรู้และความสามารถ มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

* พัฒนาคุณภาพอาจารย์แพทย์

* ให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพ สังคมและชุมชน

* ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านคลินิกและด้านแพทยศาสตร์์ศึกษา

Leave a Reply