Get Adobe Flash player


wanttodr


Uncategorized

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารแพทยศาสตร์ศึกษา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งภายในอาคารยังมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและการบริการในด้านอื่นๆอีกมาก

อาจารย์แพทย์ใหม่ ที่เพิ่งจบการอบมแพทย์ประจำบ้าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Rookie Teacher ร่วมกับ โรงพยาบาลพุทธชินราช ที่ จ.ลำปาง วันที่ 21 – 25 กรกฎาคม 2557 มีอาจารย์แพทย์เข้าร่วม 7 ท่าน คิดเป็น 100% ของอาจารย์แพทย์ใหม่

ศูนย์แพทยศาตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมรับน้องขึ้นร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยแพทย์จากโรงพยาบาลชัยภูมิและแพทย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ซึ่งให้บริการร่วมกับสหวิชาชีพ เช่น พยาบาล เภสัชกร และทันตแพทย์ ที่ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

คณาจารย์แพทย์จากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Rookie Teacher ที่จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอุดรธานี มีอาจารย์แพทย์เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 23 ท่าน คิดเป็น 93 % อาจารย์ที่ผ่านการอบรมแล้ว

* มีการผลิตแพทย์ที่มีความรู้และความสามารถ มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

* พัฒนาคุณภาพอาจารย์แพทย์

* ให้บริการทางวิชาการแก่บุคลากรในวิชาชีพ สังคมและชุมชน

* ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยด้านคลินิกและด้านแพทยศาสตร์์ศึกษา

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2556